vcd pop ammpa - ghege roemokoij kapata Yapi W & Ghesa Elizabeth

vcd pop ammpa - ghege roemokoij kapata Yapi W & Ghesa Elizabeth

 

jojaro lounusa -   26 juni 2013 - klik hier

katong pung cinta -   30 mei 2013 - klik hier

lawa mena  -   24 juni 2013 - klik hier

mahina masusu -   1 juli 2013 - klik hier

nusa ina menanti -  23 juli 2013 - klik hier

pedis ko biking kaka -  24 juli 2013 - klik hier

pilih jo pa dia -   24 juli 2013 - klik hier

sandiri deng cinta -   28 juli 2013 - klik hier

satu asal -  klik hier